IDENTYFIKACJE program stałej wymiany między ośrodkami sztuki współczesnej.
Pytanie programu: z czym się identyfikujesz w sztuce.
Dalej: jakie wartości tworzą dziś sztukę, jakie postawy przynależą dziś sztuce, jakie słowa opisują dziś sztukę, kto to jest artysta, jakie stawia pytania.
Wiele odpowiedzi napływających z wielu miejsc stworzy jej współczesną definicję. Sztuka potrzebuje redefinicji. Wiemy, że dziś jest ona czymś innym, wiemy, że nie ma absolutnej odpowiedzi.


Tekst zamieszczony na pocztówce:

Na całym świecie działają galerie-centra-miejsca sztuki założone i prowadzone - jednoosobowo lub kolektywnie - przez ludzi sztuki. Powołuje je do życia sama potrzeba sztuki. Ich powstanie jest więc czymś naturalnym i nie ma nic wspólnego z trybem administracyjnego powoływania "instytucji kulturalnych". Centra takie są - w porównaniu z muzeami bądź uczelniami - niewielkie, chociaż z powodzeniem przejmują ich funkcje. Nie zajmują miejsca eksponowanego, ale to właśnie one trzymają rękę na pulsie sztuki, a ich praca jest podstawą dla przyszłości sztuki i generalnie - kultury. Wszystkie awangardy, dziś będące codziennym językiem sztuki, powstały w takich miejscach czy grupach; Wszystko to, co oglądamy na wielkich światowych festiwalach sztuki i w muzeach rodziło się kiedyś w takich półprywatnych miejscach i sytuacjach; Wreszcie wywodzi się z nch wszystko to, co jest przedmiotem komercyjnej licytacji. Muzea reagują ostatnie, zbierając pozostałości po twórczej drodze sztuki i gromadząc produkty przygotowane według gotowych już recept.
Działający w nich artyści są nastawieni ekspansywnie do sztuki i kultury, mają intelektualną odwagę iść drogą niezbadaną, podjąć ryzyko eksperymentu.
Dlatego też praca w takich miejcsach jest warta obserwacji - obserwacji ciągłej, gdyż dokonujące się w nich krystalizacje idei artystycznych są procesem stałym i ich prawdziwe znaczenie możliwe jest do uchwycenia w dłuższej perspektywie.
Stowarzyszenie Fort Sztuki z siedzibą w Krakowie zostało powołane do opieki nad najnowszymi zjawiskami sztuki i utworzenia w Krakowie Centrum Sztuki Akltualnej. Stowarzyszenie współpracuje już z wieloma podobnymi organizacjami na całym świecie. Chcemy utrzymywać stały "ruch idei" i w tym celu stworzyć sieć współpracy pomiędzy takimi miejscami. Projekt "Identyfikacje" ma pomóc w realizacji tego celu.

IDENTYFIKACJE to program stałej, rosnącej wymiany pomiędzy ośrodkami sztuki współczesnej. Ma on umożliwić wgląd w proces formułowania koncepcji, strategii, technik oraz teorii sztuki aktualnej; spowodować aby te właśnie miejsca sztuki uzyskały wpływ na kształt sceny sztuki; dać możliwość zapoznania się z regionalnymi odcieniami myślenia o sztuce. Z drugiej strony, stwarza on konieczność doprecyzowania własnego stanowiska wobec sztuki przez uczestników projektu. Kolejne etapy "Identyfikacji" mają być prezentacją aktualnego stanowiska wobec sztuki w poszczególnych ośrodkach i środowiskach, pokazywać to, z czym się identyfikują w sztuce, jakie stawiają sobie cele, pytania, przed jakimi stają problemami, za czym i przeciw czemu się opowiadają.
Projekt nie ma określonego czasu trwania. Będzie on regulowany potrzebami sztuki. Mechanizm jego funkcjonowania opiera się na prezentacji materiału przygotowanego w dowolnej formie przez poszczególne ośrodki, który następnie będzie prezentowany w każdym z centrów biorących udział w projekcie. Lista uczestników jest otwarta. Zmieniać się będzie też z czasem kształt przygotowanych prezentacji i lista artystów biorących udział w poszczególnych pokazach. Program ten chcemy rozpocząć z końcem 1996 roku. Jeżeli chcesz/chcecie podjąć z nami współpracę - czekamy na kontakt.


Opis projektu IDENTYFIKACJE załączony do podania o dofinansowanie:

Projekt: Identyfikacje (faza pilotażowa)

"Identyfikacje" są projektem rozbudowanym i wieloelementowym, a ponadto zamierzonym jako realizacja długofalowa (wieloletnia). Dlatego musi odbywać się etapami. Projekt tegorocznej imprezy dotyczy fazy przygotowawczej, koniecznej dla zebrania doświadczeń, sprawdzenia możliwości projektu, a zwłaszcza jego odzewu u potencjalnych partnerów i spowodowania by jego realizacja nabrała właściwego rozmachu i tempa.

Założenia ogólne, dotyczące całości projektu "Identyfikacje":

Na całym świecie działają centra sztuki założone i prowadzone, jednoosobowo lub kolektywnie, przez artystów i teoretyków czy po prostu ludzi sztuki, gdyż w przypadku sztuki aktualnej teoria i praktyka są ze sobą silnie połączone i takie rozgraniczenie nie odpowiada charakterowi tej działalności. Jako instytucje, centra takie są niewielkie w porównaniu z muzeami sztuki bądź uczelniami artystycznymi, chociaż czsem spełniają taką rolę. Jednak to właśnie one trzymają rękę na pulsie sztuki, w nich rodzą się idee artystyczne napędzające życie sztuki. Działający w nich artyści są nastawieni ekspansywnie do sztuki i kultury, mają odwagę intelektualną aby pójść drogą jeszcze niezbadaną, podjąć ryzyko eksperymentu artystycznego.

Centra takie nie zajmują miejsca eksponowanego, ale ich praca jest bazowa dla przyszłości kultury. Wszystkie awangardy, dziś będące codziennym językiem sztuki, powstały w takich małych ośrodkach, często nieformalnych grupach. Wszystko to, co oglądamy na wielkich światowych festiwalach sztuki jak Biennale w Wenecji i Documenta w Kassel narodziło się w takich półprywatnych miejscach. Wreszcie wszystko to, co jest przedmiotem komercji na najwyższym poziomie wywodzi się z małych, niekomercyjnych, galerii. Muzea reagują ostatnie, zbierając pozostałości po drodze twórczej jaką przeszła sztuka i gromadząc produkty przygotowane według wypracowanych na tej drodze recept.

Dlatego też praca tych centrów jest warta obserwacji - obserwacji w czasie ciągłym, gdyż dokonujące się w nich krystalizacje idei artystycznych są procesem jaki stale się toczy i ich znaczenie jest możliwe do uchwycenia w dłuższej perspektywie czasowej.


Potrzeba twórczości jest cecha człowieka, istnieje pod wszystkimi szerokościami geograficznymi i we wszystkich kulturach. Centra takie są powoływane do życia samą potrzebą sztuki. Decyzje o ich powstaniu podejmuje zazwyczaj grupa przyjaciół artystycznych, bliskich sposobem myślenia, potwierdzając istniejącą już współpracę. Ich powstanie jest więc naturalne i nie ma nic wspólnego z trybem administracyjnego powoływania "placówek kulturalnych".

Centra takie w poczuciu wspólnoty interesu artystycznego poszukują swoich odpowiedników na całym świecie i znajdują ich wcale nie mało. Ale też ze względu na globalny charakter, wspólne wyznaczniki aktualności artystycznej, przybierają w tych centrach lokalny charakter, rys indywidualny.

Stowarzyszenie Fort Sztuki dzięki osobistym kontaktom jego członków już współpracuje z takimi centrami na całym świecie. Stale utrzymywany jest kontakt osobisty, wymiana wystaw, gromadzone są informacje w postaci wydawnictw, dokumentacji itp. Utrzymywany jest "ruch idei", wymiana myśli i pomysłów na sztukę. Ta współpraca może natychmiast nadać międzynarodowy wymiar projektowanemu Centrum Sztuki Aktualnej. Idąc dalej chcemy stworzyć sieć współpracy pomiędzy takimi Centrami. Jej przykładem jest inicjatywa kolektywu "Le Lieu" z Quebec w Kanadzie pod nazwą "Terytorium Nomadów". Była ona prezentowana w Krakowie w galerii Pryzmat w 1993 roku.

Projekt "Identyfikacje" ma właśnie na celu stworzenie takiej sieci wymiany i współpracy między centrami, ośrodkami, miejscami a i osobami na całym świecie zajmującymi się sztuką najbardziej aktualną. Projekt w zamierzeniu ma pokazać proces formułowania koncepcji, strategii, technik oraz teorii sztuki aktualnej, tak, aby umożliwić widzom bezpośredni wgląd w projektowanie przyszłości sztuki. Daje także możliwość zapoznania się z regionalnymi odcieniami myślenia o sztuce. Z drugiej strony, dla uczestników projektu stwarza on konieczność doprecyzowania własnego stanowiska wobec sztuki. Kolejne etapy cyklu "Identyfikacje" mają być właśnie prezentacją aktualnego stanowiska wobec sztuki przez poszczególne ośrodki i środowiska, pokazywać to, z czym się identyfikują, utożsamiają, jakie stawiają sobie cele, za czym i przeciw czemu się opowiadają. Prezentacja obejmuje wystawę sztuki: prace stałe i czasowe (np.performance), pokaz dokumentacji: wydawnictwa, fotografie, wideo oraz sympozja, wykłady a także warsztaty.

Program wymiany obliczony jest na lata trwania. Mechanizm jego funkcjonowania polega na prezentacji materiału przygotowanego przez poszczególne centra w każdym z centrów biorącym udział w projekcie. Lista miejsc jest otwarta i zapewne będzie się zmieniać z upływem czasu. Zmieniać będzie się z czasem kształt przygotowanej prezentacji, lista artystów biorących udział w poszczególnych pokazach. Zawsze jednak będzie on przygotowany w myśl założeń i pod szyldem programu "Identyfikacje". Program rozpoczynamy w 1996 roku. Przygotowany przez Fort Sztuki materiał zostanie zaproponowany innym uczestnikom projektu wraz z propozycją przygotowania przez nich własnego programu w ramach projektu "Identyfikacje" i przesłania go do nas i innych wybranych przez siebie miejsc.