Stowarzyszenie Fort Sztuki
Statut


I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

a) Fort Sztuki jest nazwą stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.
b) Terenem działania stowarzyszenia jest cały świat.
c) Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków.
d) Stowarzyszenie ma prawo posiadać, nabywać i zbywać wszelkie prawa majatkowe oraz zawierać dopuszczone prawem polskim umowy.
e) Stowarzyszenie jest osobą prawną uprawnioną do używania pieczęci.
f) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

II. Cele i środki działalności.

1. Cele

a) Celem stowarzyszenia jest skupienie osób aktywnych w obszarze sztuki współczesnej, szczególnie zajmujących się najbardziej aktualnymi przejawami.
b) Pokazanie poprzez rozmaite działania specyfiki tej sztuki, jej możliwie szerokie upowszechnianie (edukacja na rzecz sztuki).
c) Celem bardziej ogólnym jest namysł nad sztuką najnowszą i jej szczegółowymi problemami.
d) Rozwijanie i kształtowanie świadomości sztuki najnowszej.

2. Środki.

a) Dla osiągnięcia tych celów stowarzyszenie zmierza do ustanowienia w Krakowie Centrum Sztuki Aktualnej którego program jest pokrewny programowi stowarzyszenia.
b) Opracowuje wybrane zagadnienia sztuki najnowszej. Inicjuje i prowadzi projekty badawcze nad sztuką najnowszą.
c) Działa na rzecz sztuki najnowszej wszelkimi dostępnymi środkami.
d) Gromadzi dokumentację aktywności twórczej.
e) Publikuje teksty i inne materiały dotyczące sztuki.
f) Nawiązuje i utrzymuje kontakty z ośrodkami i organizacjami służącymi sztuce na całym świecie.
g) Prowadzi działalność gospodarczą.
h) Stosuje inne metody działania ustalone przez Zgromadzenie lub Zarząd.

III. Prawa i obowiązki członków.

a) Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna realizująca cele stowarzyszenia.
b) Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
c) Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek (rekomendację) jednego z członków.
d) Do przyjęcia kandydatury potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
e) Głosowanie jest jawne.
f) Osoba mająca zamiar przystąpić do stowarzyszenia może brać udział w jego pracach do czasu przegłosowania kandydatury na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
g) Przynależność wygasa w przypadku śmierci lub poprzez deklarację zaniechania aktywności w ramach stowarzyszenia, pozbawienie członkostwa przez Walne Zgromadzenie.
h) Każdy członek zwyczajny stowarzyszenia jest obowiązany i uprawniony brać udział we wszelkich pracach stowarzyszenia.
i) Ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
j) Ma czynne i bierne prawo wyborcze.
k) Członkowie wspierający będący osobami fizycznymi mają wyłącznie czynne prawo wyborcze.
l) Osoby prawne będące członkami stowarzyszenia mają tylko głos doradczy.
m) Ma prawo do pomocy stowarzyszenia w realizacji indywidualnych i grupowych przedsięwzięć zgodnych z celami stowarzyszenia.
n) Ma prawo do pełnej wiedzy na temat działalności stowarzyszenia.

IV. Fundusze i majątek.

a) Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz fundusze.
b) Prawo dysponowania i zarządzania majątkiem i funduszami ma Zarząd odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem.
c) Fundusze składają się ze składek członków oraz dotacji, subwencji, darowizn, fundacji, zapisów, spadków, dochodów z działalności statutowej.
d) Zarząd może upoważnić członków do dysponowania funduszami w ramach realizowanych przez nich projektów zgodnych z celami stowarzyszenia.

V. Władze.

a) Władzami stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
b) Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd obowiązkowo raz w roku, częściej w zależności od potrzeb.
c) Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków osobiście lub pisemnie o terminie i miejscu Zgromadzenia nie później niż na 15 dni wcześniej (decyduje data stempla pocztowego).
d) Zarząd jest obowiązany zwołać Zgromadzenie na wniosek 1/3 członków.
e) Przewodniczącego Zgromadzenia wybierają członkowie na wniosek zebranych.
f) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
g) Uchwały dotyczące statutu i rozwiązania stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków.
h) Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.
i) Głosowania odbywają się jawnie, chyba że większość zebranych postanowi inaczej.
j) Głosowanie odbywa się osobiście. W uzasadnionych wyższą koniecznością przypadkach nieobecny może udzielić innemu członkowi pisemnego pełnomocnictwa.

VI. Walne Zgromadzenie.

a) Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian oraz ustalanie wewnętrznych regulaminów.
b) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c) Przyjmowanie nowych członków.
d) Rozwiązanie stowarzyszenia na wniosek 2/3 członków.

VII. Zarząd.

a) Władzą wykonawczą stowarzyszenia jest Zarząd wybierany na Walnym Zgromadzeniu.
b) Zarząd reprezentuje stowarzyszenie.
c) Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
d) Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, dwóch sekretarzy, skarbnika wyłonionych w głosowaniu wewnętrznym Zarządu.
e) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
f) Zarząd rozporządza majątkiem ruchomym i nieruchomym stowarzyszenia.
g) Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu propozycje programowe.
h) Ustala wysokość składek.
i) Do ważności uchwały potrzebna jest obecność trzech członków Zarządu.
j) Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
k) W razie równości głosów prezes ma głos rozstrzygający. l) Dokumenty stowarzyszenia nabierają mocy prawnej po podpisaniu ich przez prezesa stowarzyszenia.
m) Prezes może to prawo przekazać pisemnie innym członkom Zarządu.
n) Wszelkie zobowiązania majątkowe stowarzyszenia nabierają mocy prawnej po podpisaniu przez trzech członków Zarządu, w tym prezesa i skarbnika.
o) Zarząd informuje członków o swojej działalności.
VIII. Komisja Rewizyjna.

a) Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat i składa się z trzech osób.
b) Komisja Rewizyjna kontroluje działalność merytoryczną i finansową Zarządu i stowarzyszenia przynajmniej raz w roku i składa z niej sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu. c) Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i domagać się wyjaśnień.

XI. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w razie trwałego zaprzestania pełnienia obowiązków przez członków tych organów uzupełnić swój skład w ilości nie przekraczającej 1/3 stanu osobowego. Uzupełnienia podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

X. Postanowienia końcowe.

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisje Likwidacyjną w skład której wchodzą Zarząd i członkowie stowarzyszenia wskazani przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Likwidacyjna.

a) Przejmuje pod zarząd majątek ruchomy i nieruchomy stowarzyszenia.
b) Sporządza kompletny inwentarz majątku.
c) Zabezpiecza składniki majątkowe.
d) Do roku od rozwiązania przekazuje majątek stowarzyszenia instytucji której cele i zadania są najbardziej pokrewne, a która została wskazana przez Walne Zgromadzenie uchwalające likwidację.

> > > DRUKUJ < < <